Historia

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki w Warszawie został utworzony 01.01.2008r. na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 07.11.2007r. w sprawie połączenia Instytutu Energetyki, Instytutu Techniki Cieplnej oraz Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej (Dz.U. Nr 212 Poz. 1565).

Rok 2008 zamyka 60-letni etap historii Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi i otwiera nowe perspektywy jego funkcjonowania w zmienionych strukturach. Instytut Techniki Cieplnej powstał w 1948 r. jako Oddział Głównego Instytutu Mechaniki w Warszawie. Inicjatorami jego utworzenia byli prof. dr Bohdan Stefanowski oraz prof. dr Jerzy Dowkontt, a pierwsze prace Instytutu przejęte zostały od Politechniki Łódzkiej.

W 1952 r. zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego został utworzony Instytut Techniki Cieplnej jako samodzielna jednostka badawcza. Jubileusz ITC jest dowodem ciągłości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez kilka pokoleń specjalistów przy zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Było to możliwe dzięki rozwojowi bazy laboratoryjnej, ciągłej ewolucji struktury organizacyjnej oraz dostosowywania oferty badań, pomiarów i wyrobów do uwarunkowań zewnętrznych. Dzięki temu systematycznie zwiększano potencjał naukowy ITC oraz poszerzono zakres zdolności badawczych.

Profil działania ulegał kolejnym przeobrażeniom i na przestrzeni ostatnich lat, zgodnie z zadaniami sprecyzowanymi w Statucie i potrzebami rynku energetycznego, obejmował następującą problematykę:

  • przepływy cieczy, par i gazów,
  • wymiana ciepła,
  • aerodynamika maszyn i urządzeń,
  • akustyka techniczna, drgania układów mechanicznych,
  • automatyzacja, regulacja i sterowanie,
  • diagnozowanie maszyn i układów,
  • innowacyjne technologie wytwórcze,
  • ochrona środowiska przed zapyleniem, gazami i hałasem,
  • auditing energetyczny.

W swojej działalności merytorycznej Oddział “ITC” łączy perspektywiczne badania naukowe i doświadczalno-konstrukcyjne z pracami o charakterze aplikacyjnym. Realizowane są one na zlecenie przemysłu (głównie w dziedzinie maszyn i urządzeń) dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Naszą rekomendacją jest bogate doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie diagnostyki, modernizacji i konstrukcji kotłów, turbin, wentylatorów i ich elementów oraz urządzeń pomocniczych, setki rozwiązań konstrukcyjnych wdrożonych w energetyce i przemyśle, wyspecjalizowana kadra oraz wyposażenie laboratoryjne i aparaturowe o wysokim standardzie.

W roku 2018 OTC IEn obchodzi 70 rocznicę powstania i 10 rocznicę funkcjonowania w strukturze Instytutu Energetyki.