Ochrona fizyczna budynków i parkingu IEn-OTC

13.03.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu “Ochrona fizyczna budynków i parkingu IEn-OTC w latach 2023-2024”

Zamawiający

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi
ul. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź, woj. łódzkie
tel. (42) 643 42 14, faks: (42) 643 45 19

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna budynków i parkingu Zamawiającego przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem i rabunkiem mienia. Lokalizacja: Łódź, ul. Dąbrowskiego 113. Całkowita powierzchnia terenu: 6,35 ha, w tym powierzchnia parkingu: 1,65 ha. Liczba budynków: 15, w tym 4 budynki 1-piętrowe, pozostałe parterowe.
W odniesieniu do budynków przewiduje się pełnienie całodobowej ochrony fizycznej.

Termin wykonania

01.05.2023 - 30.04.2024

Procedura

Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków zamówienia: ien.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 20.03.2022r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert: na platformie pod adresem ien.ezamawiajacy.pl

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr ogłoszenia w BZP 2023/BZP 00131409/01