Ochrona fizyczna budynków i parkingu IEn-OTC

07.02.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu “Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w roku 2022”

Zamawiający

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi
ul. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź, woj. łódzkie
tel. (42) 643 42 14, faks: (42) 643 45 19

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest “Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w roku 2022”
Lokalizacja: Łódź, ul. Dąbrowskiego 113.

Termin wykonania

15.03.2022 - 31.12.2022

Procedura

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w oparciu o art.275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria oceny ofert: cena (100%)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ien.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 14.02.2022r. do godz. 09:00

Miejsce składania ofert: na platformie pod adresem ien.ezamawiajacy.pl

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest w Biuletynie Zamówień Publicznych (ezamowienia.gov.pl).
Nr ogłoszenia w BZP 2022/BZP 00048436/01 z dnia 07.02.2022 r.