Informacje RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. “RODO”). W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, jakie obowiązują od dniu 25 maja 2018 roku:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Instytut Energetyki Państwowy Instytut Badawczy Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi (dalej „Instytut”),
 • Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113 lub e-mail: [email protected]
 • Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres w Centrali Instytutu 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, lub e-mail: [email protected], oraz numer telefonu 606 217 917.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,e,f RODO.
  • b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy ofert, zawartych umów, umów najmu;
  • c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – dotyczy m.in. spraw podatkowych i zatrudnienia;
  • e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – szczególne wymogi prawne nałożone na administratora;
  • f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – dotyczy promocji produktów własnych;
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/firmy trzeciej.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami postępowania.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora usunięcia / dostępu do / poprawienia / ograniczenia przetwarzania oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.