Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:
Instytut Energetyki. Państwowy Instytut Badawczy.
Oddział Techniki Cieplnej “ITC”
ul. Dąbrowskiego 113
93-208 Łódź
poszukuje Wykonawcy do opracowania Raportu pod nazwą:

"Przegląd i analiza organizacji bezpiecznej pracy w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii zlecanej podmiotom zewnętrznym"

2. Osoba nadzorująca realizację zamówienia ze strony Zamawiającego:
dr inż. Jacek Karczewski, dyrektor IEn OTC “ITC” w Łodzi

3. Szczegółowy opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i analiza sposobów organizacji bezpiecznej pracy w zakładach zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii w przypadku wykonywania prac na terenie tych zakładów przez podmioty zewnętrzne. Analiza ma być wykonana w oparciu o dostępne dane wtórne. Minimalny zakres analizy powinien zawierać:

 • przegląd i analizę dostępnych instrukcji bezpiecznej pracy stosowanych w zakładach wytwarzających, dystrybuujących i przesyłających energię,
 • przegląd i analizę opracowanych zasad stosowanych w stosunku do podmiotów zewnętrznych w zakładach wytwarzających, dystrybuujących i przesyłających energię, w zakresie stosowania przez nich tych zasad i przepisów BHP,
 • przegląd i analizę wymaganych dla podmiotów zewnętrznych pisemnych uprawnień, zaświadczeń, szkoleń oraz wykazów przez zakłady wytwarzające, dystrybuujących i przesyłające energię,
  w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów w sprawie:
 • bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
 • ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
 • bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

4. Forma raportu
Raport wraz z opracowaniem graficznym zostanie sporządzony w języku polskim i będzie zawierał m.in.

 • Okładkę przód i tył,
 • Stronę tytułową,
 • Spis treści,
 • Streszczenie wstępne,
 • Część teoretyczną i empiryczną, z opisem koncepcji badania i odniesieniami do wykorzystanych materiałów źródłowych.
  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu trzy egzemplarze analizy w wersji drukowanej kolorowej oraz trzy w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD/pendrive z wersjami w formacie Word i PDF). Wykonawca przedstawi również oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego praw autorskich do raportu.

5. Warunki wyboru Wykonawcy
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i/lub doświadczenie w obszarze nauk mechanicznych, energetycznych, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże się w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności lub świadczenia usług jest krótszy — to w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem przynajmniej jednej publikacji naukowej, ekspertyzy, raportu, analizy lub badań przynajmniej w jednym z wymienionych powyżej obszarów nauk lub oświadczy, że posiada doświadczenie zawodowe w tych obszarach przynajmniej w jednym zakładzie pracy.

6. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:

 • Ofertę cenową – w formie wypełnionego Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Wykaz publikacji naukowych, ekspertyz, raportów, analiz lub Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

7. Miejsce i termin składania oferty
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] do dnia 08.03.2024r.

8. Kryteria wyboru oferty
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę.

9. Realizacja zamówienia
Termin realizacji Raportu to 22.04.2024r.

10. Forma płatności
Zamawiający uiści płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie o realizację dzieła w terminie 14 dni od daty dostarczenia raportu.

11. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje udzielane są drogą mailową (adres: [email protected]) lub telefonicznie: +48 42 643 42 14

12. Inne
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty, jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów.
Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:Kontakt e-mail: [email protected]


Ogłoszenia o wynajmie powierzchni

Instytut Energetyki Oddział Techniki Cieplnej “ITC” w Łodzi wynajmie powierzchnie produkcyjno-magazynowe (np. na szwalnie), biurowe znajdujące się w budynkach usytuowanych na terenie Oddziału.
Cena wynajmu: od 21 zł/m² netto + VAT
Wynajmowaną powierzchnię można obejrzeć po uprzednim umówieniu się - tel. 601 773 332


Powierzchnia reklamowa do wynajęcia

Powierzchnię reklamową przewidziano na obwodzie prostopadłościanu o wymiarach: szer. 2 m, dł. 10 m, wys. 2 m, umieszczonego na wieży o wysokości 23 m.
Minimalna, przeznaczona do wynajmu powierzchnia wynosi 24 m².
Wieża zlokalizowana jest vis-à-vis wiaduktu na ul. Dąbrowskiego oraz linii kolejowej na trasie Łódź-Chojny – Łódź-Widzew.
Oferowaną do wynajmu powierzchnię reklamową można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Cena najmu 1 m² powierzchni wynosi 40 zł netto miesięcznie. Do ceny należy doliczyć podatek VAT.
Kontakt: tel. 601 773 332

Widok od strony ul. Dąbrowskiego
Widok od strony linii kolejowej