Dobre praktyki i instrukcje związane z organizacją bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych przez pracowników podmiotów zewnętrznych w stosunku do operatora tych urządzeń lub instalacji

Opublikowano

W Oddziale Techniki Cieplnej Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego realizowany jest projekt: nr. III PN.10_IEn pt. „Dobre praktyki i instrukcje związane z organizacją bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych przez pracowników podmiotów zewnętrznych w stosunku do operatora tych urządzeń lub instalacji”. Celem projektu jest rozpoznanie, zbadanie i ocena zagrożeń pracowników związanych z wykonywaniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych w procesach wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, a następnie przygotowanie zestawienia dobrych praktyk i zaleceń do opracowania odpowiednich instrukcji dla wykonujących te prace pracowników, jako operatorów urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych, pracodawców i służb BHP. Projekt (którego zakończenie przewidziane jest na 2025 rok) jest elementem programu wieloletniego pn. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy, który koordynowany jest przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) i finansowany jest w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W pierwszym etapie pracy pt: Wyznaczenie specyficznych z punktu widzenia działu „energia” obszarów pracy w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej. Specyfikacja rodzajów zagrożeń związanych z wykonywaniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz analiza aspektów prawnych” wyznaczone zostały specyficzne z punktu widzenia działu „energia” obszary pracy w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej. Określona została specyfikacja rodzajów zagrożeń związanych z wykonywaniem prac przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz analiza aspektów prawnych. Celem tego etapu było zidentyfikowanie zdarzeń skutkujących niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników występujących podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz opracowanie ich specyfikacji, a także rozpoznanie, zbadanie i ocena zagrożeń pracowników związanych z wykonywaniem w.wym. prac.

Przeprowadzono prace mające na celu zidentyfikowanie zagrożeń występujących w obszarze energetyki podczas użytkowania urządzeń energetycznych. Prowadzona analiza pozwoliła na określenie obrazu specyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz skutków jakie mogą zaistnieć w momencie ich zadziałania. Skutki te mogą mieć charakter lokalny i prowadzić do awarii urządzenia lub urazu u pracownika lub publiczny. Przeanalizowano obowiązujące akty prawne w celu określenia wymagań i działań jakie należy podejmować w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa w pracy.

Efektem wykonywanych prac są m.in.:

  • Opublikowany artykuł: Gaj P, Karczewski J, Kopania J. „Zagrożenia pracowników podczas wykonywania remontów w energetyce”. Kierunek Energetyka nr. 5-6/23(844) str 40-47 Wydawca BMP (ISSN 1734-7823). W artykule omówiono rodzaje zagrożeń podczas wykonywania prac w energetyce. Dokonano oceny tych zagrożeń oraz omówiono sposoby ich klasyfikacji. Podano najważniejsze akty prawne regulujące BHP w energetyce oraz zinterpretowano dane statystyczne dotyczące wypadkowości w Polsce. Wyspecyfikowano zakresy prac wykonywanych przez pracowników zewnętrznych pracujących na obiektach energetycznych. Na przykładzie rzeczywistego dokumentu omówiono zawartość wewnętrznych instrukcji i standardów bezpieczeństwa przy pracach na obiektach energetycznych.

Artykuł

  • Rozdział w monografii wydanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Organizacji Pracy (tekst złożony w redakcji, przewidywany termin wydania – III kwartał 2024r.: Karczewski J, Kopania J „Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce, w odniesieniu do pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na obiektach energetycznych” –W pracy podjęto się identyfikacji i analizy zagrożeń pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników firm zewnętrznych wykonujących te prace. Przeprowadzono badania ankietowe wśród pracowników tych podmiotów, pozwalające poznać ich wiedzę na temat identyfikacji i znajomości czynników zagrożeń pracowniczych. Analizując te zagrożenia odniesiono się do obecnych wymagań prawnych oraz przedstawiono wytyczne do możliwych zmian w tym obszarze.
  • Referat na konferencji „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce” – Licheń, 22-23 listopada 2023 (Organizator: spółka BMP, Patronat Naukowy: Instytut Energetyki-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Techniki Cieplnej ITC) – ok 200 uczestników. Referat obejmował zagadnienia przedstawione następnie w artykule „Zagrożenia pracowników podczas wykonywania remontów w energetyce”.

Joanna Kopania

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: https://www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,2257.html

  • Referat na IX Konferencji „Bezpieczeństwo Pracy – Środowisko – Zarządzanie” (Wisła 18-19.04.2024) Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Organizacji Pracy – ok. 100 uczestników (w tym z zagranicy). Referat obejmował zagadnienia przedstawione w złożonym w redakcji rozdziale w monografii pt.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce, w odniesieniu do pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na obiektach energetycznych”.

Jacek Karczewski

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: https://wszop.edu.pl/konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-pracysrodowiskozarzadzanie/