Strona główna | Mapa strony

Mikroprocesorowy regulator do układów regulacji i zabezpieczeń turbozespołów

Przeznaczony jest do stosowania w energetyce do regulacji takich parametrów jak: moc bloku, prędkość obrotowa turbiny, ciśnienie pary świeżej, ciśnienie pary upustowej itp.

 


Schemat ideowy regulatora mocy bloku energetycznego

 

Regulator daje możliwość realizowania następujących funkcji:

 • automatyczna regulacja wybranych parametrów bloku energetycznego (moc, ciśnienie pary świeżej, ciśnienie pary upustowej, prędkość obrotowa itp.),
 • nabór prędkości obrotowej zgodnie z zaprogramowanym gradientem wzrostu prędkości przy uwzględnieniu pasm krytycznych oraz utrzymywanie prędkości obrotowej zgodnie z wartością zadaną,
 • przejmowanie sygnału mocy szybkozmiennej (Y1), mocy wolnozmiennej (Y0) oraz mocy interwencyjnej (Y1i) z regulatora systemowego ARCM,
 • udział turbozespołu w regulacji pierwotnej (spełnienie wymagań UCPTE dotyczących regulacji pierwotnej),
 • ułatwienie synchronizacji turbozespołu oraz samoczynne przejście po dokonaniu synchronizacji w tryb automatycznej regulacji mocy,
 • obciążenie wstępne turbiny do wartości wymaganej przez eksploatację,
 • samoczynne przełączenie w tryb automatycznej regulacji prędkości obrotowej w przypadku zrzutu mocy,
 • wprowadzanie wartości zadanej regulowanego parametru z prędkością ustawioną w ograniczniku szybkości obciążenia (OSO),
 • powiązanie poszczególnych obwodów regulacji (np. UAR mocy i UAR ciśnienia pary w kotle) w celu zoptymalizowania pracy bloku jako całości oraz dokonania autonomizacji poszczególnych UAR,
 • powiązanie z istniejącymi w elektrowni układami blokad, sygnalizacji i zabezpieczeń oraz automatyczne przejście na sterowanie ręczne w przypadku wystąpienia zakłóceń w układzie,
 • możliwość pracy w trybie sterowania ręcznego oraz bezzakłóceniowe przejście auto/man i man/auto,
 • wizualizacja najważniejszych parametrów procesu regulacji i archiwizacji danych.

Regulator charakteryzuje się dużą elastycznością tworzenia oprogramowania i dlatego umożliwia wprowadzenie dodatkowych funkcji wynikających ze specyfiki obiektu i zapotrzebowań użytkownika.

Mikroprocesorowy wielofunkcyjny programowalny regulator składa się z:

 • części centralnej,
 • urządzenia wykonawczego,
 • układów pomiarowych,
 • pulpitu operatora,
 • układu wizualizacji.

Uniwersalny, wielofunkcyjny regulator mikroprocesorowy charakteryzuje się parametrami technicznymi odpowiadającymi wyrobom znanych firm światowych.


Kontakt:

inż. Paweł Szuman tel. (42) 648 96 45, e-mail: p.szuman@itc.edu.pl