Strona główna | Mapa strony

Zdmuchiwacz grabkowy ZPG-5

Dane techniczne

  • czynnik roboczy para przegrzana
  • ciśnienie pary dolotowej 1,00-4 MPa
  • temperatura pary dolotowej 450°C
  • ilość dysz w/g potrzeb
  • zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz, maks. 6 A
  • moc dmuchawy powietrza zaporowego 0,55 kW
  • prędkość wysuwu rury dyszowej 0,6 m/min.
  • skok rury dyszowej w/g potrzeb

Budowa zdmuchiwacza

Zdmuchiwacz jest przeznaczony jest do czyszczenia grodziowych przegrzewaczy pary oraz pęczków rur w części konwekcyjnej kotła. Elementem wykonawczym zdmuchiwacza jest zespół rury zdmuchującej, składajacy się z centralnej rury wraz z kołnierzem przyłączeniowym oraz poziomo zamocowanej rur z wspawanymi dyszmi, przez które wypływają strumienie medium czyszczącego. Zespół rury zdmuchującej umieszczony jest wewnątrz kotła i w czasie pracy przemieszcza się do przodu i do tyłu po bocznych prowadnicach. Zespół zdmuchujący zamocowany jest do tzw. rury dyszowej, której posuw nadaje wózek jezdny poruszający się po belce nośnej. Czynnik zdmuchujący doprowadzany jest do rury dyszowej poprzez zawór zdmuchiwacza oraz zespół rury teleskopowej.
Wózek napędowy wykonany jest jako konstrukcja dwudzielna obejmująca belkę nośną. Na wózku zamontowano ułożyskowane rolki prowadzące, motoreduktor walcowo-ślimakowy oraz przegubowo osadzoną lancę z uszczelnieniem dławnicowym.
Przekładnia walcowo-ślimakowa napędzana silnikiem elektrycznym nadaje ruch posuwisty wózkowi napędowemu. Do wózka napędowego zamocowany jest mechanizm sterowania zaworem.
Zespół rury dyszowej składa się z korpusu dławnicy z kołnierzem i lancy. Korpus dławnicy wraz z pakietem uszczelniającym połączony jest przegubowo z wózkiem napędowym.
Zespół rury teleskopowej składa się ze szlifowanej rury współpracującej z pakietem uszczelniającym zespół rury dyszowej i szczelnie połączony z zaworem.
Zespół rury zdmuchującej w skład którego wchodzą dwa zespoły rur zdmuchujących, połączonych zespołem rury łączącej. Każdy zespół rury zdmuchującej zaopatrzony jest w dysze zdmuchujące. Rury zdmuchujące są obustronnie zaślepione i wyposażony na końcach w dwa ślizgi współpracujące z prowadnicami kotła.
Zawór zdmuchiwacza zamocowany jest do wspornika zaworu i połączony z zespołem rury teleskopowej. W dolnej części zaworu znajduje się kołnierz do mocowania rurociągu. Zawór jest wykonany z tzw. uszczelnieniem mieszkowym i nie wymaga żadnych czynności obsługowych.
Zespół uszczelnienia rury dyszowej jest stosowany, aby umożliwić przejście rury dyszowej przez ścianę kotła z zabezpieczeniem przed przedostawaniem się gazów i pyłów do atmosfery. Powietrze uszczelniające jest doprowadzane do przestrzeni pomiędzy pierścieniami zgarniającymi przez otwory w tulei.
Wentylator powietrza zaporowego i uszczelniającego zamontowany jest do belki nośnej zdmuchiwacza. W przypadku pulsacji powietrza w kotle lub niewielkiego nadciśnienia wentylator zapobiega przedostawaniu się gazów korozjotwórczych do zespołu rury teleskopowej, rury dyszowej, rury zdmuchującej oraz zaworu zdmuchiwacza. Dodatkowe podłączenie powietrza zaporowego do zespołu uszczelniającego rury dyszowej uniemożliwia przedostawaniu się gazów i pyłu do atmosfery.