Strona główna | Mapa strony

Praca

Oferta pracy dla inżyniera ds. urządzeń i instalacji energetycznych

Wymagania obligatoryjne:

 1. Wykształcenie wyższe uzyskane na jednym z kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, elektrotechnika, energetyka, inżynieria, zarządzanie produkcją,
 2. Biegła obsługa komputera oraz pakietu MS Office i MS Excel i AutoCAD.


Dodatkowe atuty kandydata:

 1. doświadczenie, znajomość instalacji i urządzeń energetycznych ,
 2. prawo jazdy kat. B,
 3. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 4. zdolność analitycznego myślenia, dokładność i sumienność,
 5. zdolności do pracy nad kilkoma projektami równocześnie.


Ze swojej strony zapewniamy:

 1. atrakcyjny czas pracy,
 2. wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 3. znakomite możliwości rozwoju oraz zdobycie doświadczenia przy realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych i komercyjnych,
 4. przyjazny i otwarty zespół profesjonalistów otwarty na nowe pomysły oraz projekty,
 5. dobrą atmosferę oraz niezbędne narzędzia do osiągania obranych celów.


Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie aktualnego CV na adres e-mail:
da@itc.edu.pl lub osobiście w Sekretariacie Instytutu


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Energetyki Oddział Techniki Cieplnej „ITC” z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO”

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Energetyki Oddział Techniki Cieplnej „ITC”
z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 113. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Konkurs na stanowisko asystenta

Instytut Energetyki (IEn, Warszawa, Polska) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki w zakresie:

 • Prowadzenia prac naukowych z zakresu akustyki z przepływem.
 • Prowadzenia praca naukowych i wykonywania badań maszyn i urządzeń w komorach akustycznych.
 • Prowadzenia prac naukowych i wykonywania badań własności akustycznych materiałów.

 

Brani pod uwagę będą jedynie wyróżniający się kandydaci, posiadający udokumentowany dorobek naukowy (min. 3 publikacje) oraz doświadczenie w prowadzeniu badań w ww. zakresach we współpracy z przemysłem. Mile widziany jest staż naukowy w minimum 2 ośrodkach naukowo-badawczych.

 

Miejsce pracy:
Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi
Ul. Dąbrowskiego 113
93-208 Łódź
Polska

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba miejsc pracy: 1

 

Umowa na czas określony: maksymalnie do 12  miesięcy

 

Charakterystyka stanowiska:

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Stopień mgr inż. w dziedzinie związanej z obszarem badań lub w  dziedzinie pokrewnej,
 • Język angielski – biegła znajomość,
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe, poprzez wykazanie listy publikacji  (min. 3) oraz dotychczasowych stanowisk pracy z uwzględnieniem odbytych staży naukowych,
 • Umiejętności pracy w grupie, wykazanie ambicji wzmocnienia i rozwoju  naukowego grupy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowego,
 • życiorys,
 • odpis dyplomów ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
 • autoreferat zawierający zwięzłą informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wdrożeniach, udziale w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, odbytych stażach naukowych, znajomości języków obcych,
 • spis publikacji,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, specjalistyczne szkolenia, listy referencyjne),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.

 

Termin składnia dokumentów (w wersji papierowej):
2020-03-20

 

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi
Ul. Dąbrowskiego 113
93-208 Łódź
Polska
Z dopiskiem: Konkurs na stanowiska asystenta w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki

 

Procedura oceny:
Zgłoszenia będą oceniane przez niezależną komisję ewaluacyjną, której głównym zadaniem będzie ocena poszczególnych kandydatów według ich zalet i potencjału. Najlepsi wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do OTC IEn. Umowa o pracę w OTC IEn zostanie podpisana z naukowcem wybranym na podstawie oceny komisji oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Autorzy odrzuconych zgłoszeń nie będą powiadamiani o wynikach konkursu.

 

Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie Instytutu Energetyki (www.ien.com.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki (https://www.gov.pl/web/nauka/ )