Strona główna | Mapa strony

Energia elektryczna

 Nowe pliki do pobrania na dole strony !!!!

 

 

30.05.2018

Ogłoszenie nr 500121371-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.

Łódź:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer:562646-N-2018

Data: 23/O5/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi,

Krajowy numer identyfikacyjny 2058600060, ul. ul. Dąbrowskiego 113, 93-208

Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 643 42 14, e-mail

zamowienia.publiczne@itc.edu.p|, faks 42 643 45 19.

Adres strony internetowej (url): www.itc.edu.p|

SEKCJA ll: ZMIANY W OGLOSZENIU

ll.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ll

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie

01.07.2018-30.06.2019

W ogłoszeniu powinno być: Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w

okresie 01.08.2018-31.07.2019

Miejsce, w którym znajduje siq zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.3

W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2018-O6-24

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2018-07-05

 

23.05.2018r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

„Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.07.2018-30.06.2019”

 

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź, woj. łódzkie,

tel. (42) 643 42 14, faks: (42) 643 45 19

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.07.2018-30.06.2019”

Lokalizacja: Łódź, ul. Dąbrowskiego 113.

 

TERMIN WYKONANIA:  01.07.2018 - 30.06.2019

 

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w oparciu o art. 24aa.

Kryteria oceny ofert: cena (100%)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.itc.edu.pl.

 

Termin składania ofert: 04.06.2018r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi, 93-208 Łódź, sekretariat (budynek główny, I piętro).

 

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.bzp.pl).

Nr ogłoszenia w BZP: 562646-N-2018  z dnia 23 maja 2018r.

 

Nowe pliki do pobrania:

 SIWZ zm

Załączniki do SIWZ zm

 

Pliki do pobrania:

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz.1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz.2

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz.3

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz.4