Strona główna | Mapa strony

Energia elektryczna

 

 

14.06.2021r.

 

Ogłoszenie o przetargu

„Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w latach 2021-2022”

 

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi , ul. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź, woj. łódzkie,

tel. (42) 643 42 14, faks: (42) 643 45 19

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w latach 2021-2022”

Lokalizacja: Łódź, ul. Dąbrowskiego 113.


 

TERMIN WYKONANIA:  01.08.2021 ÷ 31.07.2022

 

 

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w oparciu o art.275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria oceny ofert: cena (100%)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ien.ezamawiajacy.pl

 

Termin składania ofert: 21.06.2021r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: na platformie pod adresem www.ien.ezamawiajacy.pl

 

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.bzp.pl).

Nr ogłoszenia w BZP 2021/BZP 00081795/01 z dnia 14 czerwca 2021r.

 

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania (po zmianach)