Strona główna | Mapa strony

Serdecznie witamy na stronie Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi

XV Konferencja "REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W ENERGETYCE"

 

24 listopada w Licheniu zakończyło się dwudniowe spotkanie branży energetycznej w ramach XV Konferencji Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce.

 

W wydarzeniu udział wzięło prawie 200 uczestników, którzy mogli wysłuchać ponad 20 wystąpień oraz dyskusji ekspertów w debacie: "Jak długo jeszcze będziemy potrzebowali bloków węglowych?". W ramach konferencji goście mogli również zwiedzać wystawę stoisk, gdzie swoje najnowocześniejsze rozwiązanie prezentowało ponad 30 dostawców. Organizatorem wydarzenia tradycyjnie była firma BMP, wydawca magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa". Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi Instytutu Energetyki sprawował patronat naukowy nad konferencją a dyrektor OTC IEn dr inż. Jacek Karczewski poprowadził podczas jej trwania panel: "Eksploatacja i modernizacje urządzeń energetycznych".

 

Szczegółowa relacja z konferencji znajduje się na stronie: https://www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,2243.html

 

Logo konferencji

Jacek Karczewski

 

 


 

 

Nowy artykuł w czasopiśmie Vibrations in Physical Systems

 

W numerze 33(2) czasopisma Vibrations in Physical Systems (70 pkt. wg wykazu recenzowanych czasopism MEiN) ukazał się artykuł pt. Correlation Between the Shape of Substitution Ducts and Insertion Loss of Silencers, którego współautorami są pracownicy Instytutu Energetyki: Kamil Wójciak (OTC Łódź) i Joanna Kopania (OTC Łódź).

 

W artykule przedstawiono porównanie wpływu kształtu kanału zastępczego na końcowy wynik tłumienia wtrącenia. Badana zostały przeprowadzone w Oddziale Techniki Cieplnej w Łodzi według metody pomiarowej opisanej w normie ISO 7235:2009.

 

Praca, której efektem jest artykuł, została zaprezentowana na LXVIII Otwartym Seminarium z Akustyki OSA 2022.

 

Wójciak K., Kopania J., Correlation Between the Shape of Substitution Ducts and Insertion Loss of Silencers, Vibrations in Physical Systems, 2022, 33(2):2022212 ISSN 0860-6897

 

Okładka Vibrations in Physical Systems

 

 


 

 

Nowy artykuł w czasopiśmie INSTAL

 

W numerze 10/2022 czasopisma „Instal” (70pkt. wg wykazu recenzowanych czasopism MEiN) ukazał się artykuł „Metoda pomiaru ciepła w przegrzanej parze wodnej i jej implementacja w układzie pomiarowym”, którego współautorami są pracownicy Instytutu Energetyki: Jacek Karczewski (OTC Łódź), Jolanta Sadura (DZC) oraz Maciej Owsiński (DZC).

 

W artykule przedstawiono metodę pomiaru ciepła w parze wodnej przegrzanej na potrzeby rozliczeń między dostawcą a odbiorcą. Przedstawiono obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne regulujące takie rozliczenie. Podano opis zjawisk fizycznych występujących podczas przepływu pary nasyconej i przegrzanej w instalacjach ciepłowniczych oraz zasadę pomiaru ciepła w czynniku roboczym. Opracowano algorytm obliczeń ciepłomierza na podstawie modelu systemu pomiarowego. Podano wytyczne do zaprojektowania układu pomiarowego oraz omówiono różne jego konfiguracje dla różnego typu wariantów pomiaru i obliczania parametrów pary.

 

Praca, której efektem jest ten artykuł zrealizowana została w Instytucie Energetyki w latach 2020-2021, w ramach finansowanego ze środków statutowych tematu badawczego: „Opracowanie metody pomiaru ciepła w parze wodnej przegrzanej wraz z nowoczesnym komputerowym układem pomiarowym”

 

Lipiński G. Wawszczak A, Karczewski J, Owsiński M, Sadura J „Metoda pomiaru ciepła w przegrzanej parze wodnej i jej implementacja w układzie pomiarowym” INSTAL 10 (444)/2022 ISSN 1640 – 8160 str.6-10

 

Okładka INSTAL

 

 


 

 

Nowy artykuł „Simulation of Control of Small Steam Turbine”

 

W wydawanym przez Polską Akademię Nauk wysokopunktowanym czasopiśmie „Archives of Thermodynamics” ukazał się naukowy artykuł „Simulation of Control of Small Steam Turbine”, którego autorami są pracownicy Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki: Jacek Karczewski i Paweł Szuman (emerytowany pracownik OTC IEn) oraz prof. dr hab. inż. Władysław Kryłłowicz (Politechnika Łódzka). W artykule przeanalizowano problemy związane z regulacją mocy turbin parowych małej mocy. Turbiny te przeznaczone są do pracy w rozproszonych systemach wytwarzania energii. Na podstawie doświadczeń zebranych z turbinami o dużej mocy, przedstawiono zasady automatycznego sterowania pojedynczym zaworem regulacyjnym. Omówiono wyniki symulacji regulacji mocy dla turbiny małej mocy. Wykazano, że zamknięcie układu regulacji i zastosowanie regulatora mocy (o optymalnie dobranych parametrach) poprawia dynamikę obiektu (skrócenie okresu przejściowego) . Jednocześnie brak takiej optymalizacji może skutkować występowaniem niepożądanych zjawisk, takich jak: przeregulowanie charakterystyki mocy generatora, wydłużenie czasu reakcji na zakłócenie lub przeregulowanie zaworów regulacyjnych turbiny.

 

Okładka Archives of Thermodynamics

 

Karczewski J, Kryłłowicz W, Szuman P: „Simulation of Control of Small Steam Turbine” Archives of Thermodynamics vol.43 (2022) no.2 str. 3-16, wyd. The Committee of Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences and The Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, (DOI: 10.24425/ather.2022.141975 ; ISSN 1231-0956 ; eISSN 2083-6023)

Artykuł jest dostępny na stronie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/141975/edition/123863/content

 

 


 

 

Zajęcia edukacyjne Obozu Naukowego Fizyków w pomieszczeniach akustycznych OTC

 

Uczestnicy w komorze bezechowej OTC

 

27 czerwca 2022 roku w laboratorium akustyki Oddziału Techniki Cieplnej zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla uczestników Obozu Naukowego Fizyków Salezjańskiego LO.

 

Zajęcia były związane z tematyką akustyki i zostały przeprowadzone w komorze bezechowej, pogłosowej i przy stanowisku do wyznaczenia współczynnika pochłaniania dźwięku (Rura Kundta).

 

 


Nowy artykuł pracowników Oddziału Techniki Cieplnej

 

The Properties of Materials and Structures of Fluted PVC Panels for the Transmission of Airborne Sound

 

W wysoko punktowanym czasopiśmie Applied Sciences (IF 2.679) ukazał się artykuł naukowy pt. "The Properties of Materials and Structures of Fluted PVC Panels for the Transmission of Airborne Sound", prezentujący wyniki badań akustycznych grodzic z PVC. Współautorami publikacji są pracownicy Oddziału Techniki Cieplej w Łodzi Instytut Energetyki: mgr inż. Kamil Wójciak i mgr inż. Patryk Gaj.

 

Metodami doświadczalnymi i teoretycznymi zbadano absorbcję i izolacyjność akustyczną grodzic z PVC. Podczas tych badań uwzględniono związek między rozmiarem panelu, grubością, stratą transmisji i absorpcją. Zmierzono izolacyjność i pochłanianie w pomieszczeniach pogłosowych zgodnie z normami ISO. Model teoretyczny Hansena został również wykorzystany do prognozowania strat transmisji.

 

Ten artykuł należy do wydania specjalnego Selected Papers from the 13th International Conference on Automotive Safety 2022

 

J. Kopania, W. Zakrzewicz, P. Kubiak, A. Mrowicki, M. Głogowski, J. Gralewski, G. Bogusławski, K. Wójciak, P. Gaj, The Properties of Materials and Structures of Fluted PVC Panels for the Transmission of Airborne Sound, Applied Sciences (ISSN 2076-3417) vol. 12 No. 11 (2022), DOI: https://doi.org/10.3390/app12115732

 

 


 

 

XIV Konferencja „REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W ENERGETYCE”

 

XIV Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce

 

Od 24 do 25 listopada w hotelu Atut w Licheniu Starym odbywała się XIV Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce – jedno z najważniejszych wydarzeń dla specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w elektrowniach w Polsce. Wzięło w niej udział prawie 150 uczestników – specjalistów z elektrowni i elektrociepłowni, przedstawicieli świata nauki oraz firm dostarczających nowoczesne technologie dla branży. Uzupełnieniem sympozjum była wystawa 15 stoisk, gdzie producenci prezentowali swoje najnowsze rozwiązania i urządzenia. Organizatorem wydarzenia była firma BMP, wydawca czasopisma „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i portalu „KierunekENERGETYKA.pl.” Rolę Gospodarza Honorowego tradycyjnie pełniła firma ZE PAK SA, Partnerem Branżowym było PGE GIEK S.A., Partnerem firma Ecol, Partnerami Merytorycznymi zostali TGPE i SEP o/Konin, a Instytut Energetyki o/Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi – jak we wszystkich poprzednich edycjach – przyjął rolę Partnera Naukowego. W programie konferencji znalazł się panel wprowadzający i 3 panele tematyczne z prawie 20 prezentacjami z zakresu modernizacji, nowoczesnego podejścia do UR, rozwiązań wspierających UR czy strategii pozwalających na ograniczanie przestojów i eliminację awarii oraz debata pt. „Przyszłość energetyki konwencjonalnej”. W ramach panelu wprowadzającego Dyrektor OTC IEn dr inż. Jacek Karczewski wygłosił referat „Biogaz elementem transformacji kompleksu energetycznego”.

 

dr inż. Jacek Karczewski

 

 


 

 

ARTYKUŁ PRACOWNIKÓW OTC IEn W CZASOPIŚMIE „ENERGETYKA CIEPLNA I ZAWODOWA”

 

Czasopismo Energetyka Cieplna i Zawodowa

 

W numerze 6/21 czasopisma „Energetyka Cieplna i Zawodowa” ukazał się artykuł pracowników Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki: dr inż. Jacka Karczewskiego, inż. Włodzimierza Pryczka oraz dr inż. Piotra Stanisławczyka pt; „Energia z wysypiska śmieci”. Zaprezentowano w nim m.in. opracowaną w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki technologię uzdatniania biogazu polegającą na jego osuszeniu. Technologia ta została wdrożona na wysypisku opadów komunalnych przy wykorzystaniu prototypowej instalacji zbudowanej w ”ITC”. Osuszanie biogazu oparte jest na metodzie kondensacji wilgoci wskutek jego schłodzenia i usunięcia skroplin a następnie podgrzania biogazu. W artykule omówiono budowę instalacji oraz przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych. Zaprezentowano wnioski końcowe z realizacji projektu w odniesieniu do zagadnień technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych wdrożonej technologii.

 

Energia z wysypiska śmieci

 

 


 

 

14th International Symposium SYMKOM 2020/2021 IMP²

 

14th International Symposium SYMKOM 2020/2021 IMP²

 

W dniach 20-22 października 2021 roku odbyła się w Gdańsku Międzynarodowa Konferencja "14th International Symposium SYMKOM 2020/2021 IMP²".

 

Na konferencji tej pracownicy Oddziału Techniki Cieplnej Instytutu Energetyki: Jacek Karczewski, Joanna Kopania i Patryk Gaj wygłosili następujące referaty:

  • Władysław Kryłłowicz, Jacek Karczewski, Paweł Szuman: Simulation of Control of Small Steam Turbine
  • Joanna Kopania, Patryk Gaj, Kamil Wójciak: Low-Noise "Bionic" Throttling Damper Dedicated to the HVAC Systems
  • Patryk Gaj, Krzysztof Sobczak, Joanna Kopania, Kamil Wójciak: Influence of Shape of Shell of Steam Silencer on Flow and Acoustic Parameters

 

Referaty te, po recenzjach, opublikowane zostaną w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.

 

 


 

 

Circular Week 2021

Seminarium branżowe pt. „Kształtowanie proekologicznych zachowań rynkowych – wyzwanie dla nauki i gospodarki” 13.10.2021 r.

 

Kształtowanie proekologicznych zachowań rynkowych – wyzwanie dla nauki i gospodarki

 

13 października 2021 roku, pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Smart Łódzkie i Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi Instytutu Energetyki odbędzie się seminarium na temat budowania i promowania innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Jest wydarzeniem współorganizowanych w ramach CircularWeek 2021 przez Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

 

Szczegóły dotyczące seminarium znajdują się na stronie wzip.p.lodz.pl/seminarium-branzowe

 

 


 

 

II Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2021!


Forum biznesu

30 września 2021 roku, pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego odbyło się II Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2021. Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki był oficjalnym partnerem tego wydarzenia. Dyrektor Oddziału dr inż. Jacek Karczewski uczestniczył w panelu „Jeśli nie węgiel to co? Energia z OZE, energia z odpadów, energia wodorowa”.

 

Szczegóły dotyczące forum oraz videorelacja znajdują się na stronie forumbiznesu.lodzkie.pl


Jacek Karczewski

 

 


 

 

Ukazała się kolejna, szósta monografia Wydawnictwa Instytutu Energetyki zatytułowana Elektrohydrauliczna regulacja mocy czynnej turbozespołów biorących udział w regulacji systemu elektroenergetycznego. Jej autorami są pracownicy Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi: Jacek Karczewski i Paweł Szuman.

Monografia dotyczy spraw związanych z elektrohydrauliczną regulacją mocy turbin, biorących udział w regulacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Obejmuje zagadnienia i dociekania naukowe prowadzone od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki (do 2008 roku w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi). Autorzy mieli okazję uczestniczyć w tych pracach przez ostatnie czterdzieści lat. Przedstawione zagadnienia dotyczą głównie badań własnych, choć dla kompletności wywodu przedstawiono również wiadomości ogólne i podstawy teoretyczne. Monografia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Praca bloków energetycznych w regulacji systemu elektroenergetycznego (regulacja pierwotna, wtórna i trójna)
  • Rodzaje układów regulacji mocy i ciśnienia pary świeżej bloku energetycznego
  • Elementy układów regulacji (np. zawory regulacyjne, przetworniki elektrohydrauliczne)
  • Wybrane przykłady rozwiązań regulatorów (ze szczególnym uwzględnieniem regulatorów MREH konstrukcji OTC IEn)
  • Modele bloków energetycznych do testowania układów regulacji
  • Badania symulacyjne pracy wybranych struktur układów regulacji mocy i ciśnienia pary świeżej
  • Badania obiektowe bloków energetycznych biorących udział w regulacji systemu elektroenergetycznego

Monografia składa się z dziesięciu rozdziałów, w których w sposób uporządkowany, omówiono zagadnienia dotyczące różnych aspektów elektrohydraulicznej regulacji mocy turbin, biorących udział w regulacji dużego systemu elektroenergetycznego.

Monografia liczy 198 strony, zawiera 171 rysunków (w większości wykresy z zarejestrowanych badań własnych) i fotografii. Cytowana literatura, to 52 pozycje. Na zakończenie zamieszczono dwa aneksy, poświęcone: twórcy polskiej szkoły regulacji elektrohydraulicznej doc. dr inż. Stanisławowi Gduli oraz Oddziałowi Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki.

Adresatami monografii „Elektrohydrauliczna regulacja mocy turbozespołów biorących udział w regulacji systemu elektroenergetycznego” mogą być zarówno naukowcy zajmujący się badaniami z omawianej dziedziny, studenci wydziałów energetycznych ale również projektanci UAR oraz służby eksploatacyjne elektrowni. Dzięki upowszechnieniu wiedzy Instytutu Energetyki, który jest wiodącym ośrodkiem z dziedziny badań energetycznych, monografia powinna więc stanowić cenne źródło informacji dla osób zajmujących się automatyzacją procesów cieplnych w elektrowniach.

Autor: Jacek Karczewski, Paweł Szuman

Tytuł: Elektrohydrauliczna regulacja mocy czynnej turbozespołów biorących udział w regulacji systemu elektroenergetycznego

Seria: Monografie Instytutu Energetyki, nr 6

Warszawa 2020, Wyd. I.

Wydawnictwo Instytutu Energetyki

ISBN 978-83-63226-25-1

Okładka

 

Monografię można zamówić poprzez stronę: https://ien.com.pl/wydawnictwo-ien

 

 


 

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania go do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.